Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Analysis Of Movie Poster Through Semiotics: Sample Of The Movie “Çanakkale Yolun Sonu”

Year 2023, Volume 5, Issue 1, 22 - 34, 31.01.2023
https://doi.org/10.47771/aid.1206742

Abstract

References

 • Cankara, M. (2002). Metafor Yaratma Biçimi Olarak Bilmece. Milli Folklor Uluslar Arası Halkbilim Dergisi, 14(55), 70–85.
 • Fiske, J. (1996). İletişim çalışmalarına giriş, Bilim Sanat Yayınevi.
 • Güneş, A. (Ed.). (2014). İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, Literatürk Yayınevi.
 • Güven, A. (2014). Gezi’nin Dili: Göstergebilimsel Bir İnceleme. İnsan&İnsan, 2, 19–29.
 • Kıran, A. (1990), Dilbilim-Göstergebilim ilişkileri. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi, ss.: 51-62.
 • Kükrer, Ö. (2010). Akdeni̇z i̇leti̇şi̇m. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 13, 25–43.
 • Öztokat, N. (2005), Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar. İstanbul: Multilingual.
 • Parsa, S. (1999). Televizyon Göstergebilimi. Kurgu Dergisi, 16, 15–28.
 • Parsa, S., & Parsa, A. F. (2012). Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Rifat, M. (2009). Göstergebilimin ABC’si, Say Yayınevi.
 • Vardar, B. (2001). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Multilingual Yayınevi.
 • Yücel, T. (1999), Yapısalcılık. İstanbul: Ada yayınları.

Göstergebilimsel Yöntemle Film Afişi Çözümlemesi: Çanakkale Yolun Sonu Örneği

Year 2023, Volume 5, Issue 1, 22 - 34, 31.01.2023
https://doi.org/10.47771/aid.1206742

Abstract

İnsan var olduğu günden beri pek çok görsel mesajla iletişim kurmaya çalışmıştır. Bu yüzden görsel iletişim diğer iletişim türlerine göre daha çok kullanılmış ve daha hızlı gelişmiştir. İletişim sürecinde kullanılan görsel kodları anlamlandırmak ve çözümlemek ise göstergebilimsel kuram ve yöntemi ile gerçekleştirmek mümkün hale gelmiştir. Modern çağda bilim ve teknolojinin inanılmaz hızla gelişmesi özellikle görsel iletişim alanını derinden etkilediği görülmektedir. Bu durum da insan yaşamını tüm boyutlarıyla çepeçevre sarmıştır. Göstergebilimin dil olarak kabul ettiği sinema kurgu ve anlatım biçimleriyle önemli bir iletişim aracı olmakla birlikte bir anlam taşıma ve anlam oluşturma biçimi sunmaktadır. Filmi tanıtan afiş aracılığıyla bir düşünceyi, bir fikri ve bir anlamı en sade ve açık anlatımla gözler önüne serilmektedir. Bu çalışma kapsamında “Çanakkale Yolun Sonu” filmi afişinin içinde barındırdığı temel anlamları ve izleyiciye vermek istediği mesaj çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu filmin afişinde ön plan çıkarılan anlamların nasıl üretildiği göstergebilimsel yöntem ve ilkeler ışığında incelenmiştir. Ayrıca afişte yer alan göstergelerin oluşturduğu metnin arka planında saklanan gerçek anlamların nasıl oluşturulduğu ve iletildiği de gözler önüne serilerek Roland Barthes’ın geliştirdiği düz anlam ve yan anlam boyutlarında anlamlar ortaya çıkarılmıştır.

References

 • Cankara, M. (2002). Metafor Yaratma Biçimi Olarak Bilmece. Milli Folklor Uluslar Arası Halkbilim Dergisi, 14(55), 70–85.
 • Fiske, J. (1996). İletişim çalışmalarına giriş, Bilim Sanat Yayınevi.
 • Güneş, A. (Ed.). (2014). İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, Literatürk Yayınevi.
 • Güven, A. (2014). Gezi’nin Dili: Göstergebilimsel Bir İnceleme. İnsan&İnsan, 2, 19–29.
 • Kıran, A. (1990), Dilbilim-Göstergebilim ilişkileri. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi, ss.: 51-62.
 • Kükrer, Ö. (2010). Akdeni̇z i̇leti̇şi̇m. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 13, 25–43.
 • Öztokat, N. (2005), Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar. İstanbul: Multilingual.
 • Parsa, S. (1999). Televizyon Göstergebilimi. Kurgu Dergisi, 16, 15–28.
 • Parsa, S., & Parsa, A. F. (2012). Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Rifat, M. (2009). Göstergebilimin ABC’si, Say Yayınevi.
 • Vardar, B. (2001). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Multilingual Yayınevi.
 • Yücel, T. (1999), Yapısalcılık. İstanbul: Ada yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Ahmet GÜNEŞ> (Primary Author)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4318-8889
Türkiye

Early Pub Date January 30, 2023
Publication Date January 31, 2023
Published in Issue Year 2023, Volume 5Issue 1

Cite

APA Güneş, A. (2023). Göstergebilimsel Yöntemle Film Afişi Çözümlemesi: Çanakkale Yolun Sonu Örneği . Aksaray İletişim Dergisi , 5 (1) , 22-34 . DOI: 10.47771/aid.1206742